Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018 και ώρα 24:00. ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», της υπ’ αρ. 28418/12-03-2018 Απόφασης Ένταξης

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν ενταχθεί στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» με την υπ’ αρ. πρωτ. 28418/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΡΓΔ465ΧΙ8-ΖΣΤ), δηλαδή των Επενδυτικών Σχεδίων με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης έργου την 15η Ιουνίου 2018, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018 και ώρα 24:00.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αποστολής του φυσικού φακέλου της Δήλωσης Ολοκλήρωσης είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής και πιστοποιείται από την αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής στο αποδεικτικό ταχυμεταφοράς

(ΑΔΑ: 6ΡΓΔ465ΧΙ8-ΖΣΤ), apofasi_entaxis_76_28_03_2018