Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ – Α.1173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΧΟ846ΜΠ3Ζ-ΞΟΥ
ΑΡΙΘ.ΦΕΚ: 6953 B/30.12.2022
Μοσχάτο, 07/12/2022

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Α.1173

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 και Πύργου
Ταχ. Κώδικας ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής : 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες : Ν.Στέφος, Ι.Ρούσσος, Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο : 213 1621133
E-Mail :

didypod .5@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Απόφαση_Τροποποίησης_τεχνικών_προδιαγραφών_ΦΗΜ_7-12-2022(1)