Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

ΑΔΑ: ΨΟΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΖ
Αριθ. ΦΕΚ: Β ́6960/30.12.2022
Αθήνα, 30/12/2022
Α. 1188

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ ́
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ́
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νικης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλ. : 210-4802282
Url : www. aade. gr

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου
θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗΑΔΑ ΨΟΚΣ46ΜΠΕΖ