Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τέρµα 25ης οδού Ελληνικό
Τ.Κ 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλέφωνο : 210 – 8916264
e-mail: d11e@hasp.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(57/2022)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισµού
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει – τιµής, για
την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης µονάδων της ΥΠΑ για κάλυψη ετήσιων αναγκών.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 16-12-2022 και ώρα 17:00
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 15-01-2023 και ώρα 17:00
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : 365 µέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών.
Προϋπολογισµός:€ 279.319 διακόσια εβδοµήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% )
(CPV 09135100-5
Τόπος – χρόνος παράδοσης: στους κατά τόπους Αερολιµένες σύµφωνα µε τους πίνακες της ∆ιακξης
Εγγυήσεις : α)Συµµετοχής:ανά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου µε το 2% επί της συνολικής
εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. Το ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την αξία της
σύµβασης που αναλογεί στο τµήµα, για το οποίο γίνεται έκαστη προσφορά.
β)Καλής εκτέλεσης : Με την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ανά τµήµα στο διαγωνισµό , ποσού ίσου, µε 4% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την αξία της
σύµβασης που αναλογεί στο τµήµα, για το οποίο γίνεται έκαστη προσφορά)
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά
τόπο παράδοσης , όπως αυτά ορίζονται στη ∆ιακ/ξη αναλυτικά. Οι ποσότητες µπορούν να
αυξοµειωθούν αναλόγως της διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής πώλησης για τη
συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, την ηµέρα
παράδοσης, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί την ανώτατη συνολική προβλεπόµενη δαπάνη.
(http://www.fuelprices.gr)
Οι προσφορές δίνονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης.
Ως µέση τιµή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιµή που αναρτάται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραµµατεία Γραµµατείας Εµπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fuelprices.gr
Γίνονται δεκτές προσφορές µε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης µέχρι 5%( άρθρο 63 του ν.
4257/2014)
Α∆Α:
Τρόπος πληρωµής: σύµφωνα µε τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, ως εξής :
µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά παραλαβή των καυσίµων έναντι δελτίου αποστολής, τιµολογίου(µε
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας) καθώς και
πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου για τη µέση λιανική τιµή
πώλησης του κάθε είδους κατά την ηµέρα παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν
διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους.
Επειδή η παράδοση των καυσίµων µπορεί να είναι και τµηµατική, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά την κάθε παράδοση
καυσίµου.
Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, εφόσον αυτές
προβλέπονται από τη σύµβαση.
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δηµοσιεύονται και τυχόν
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη ∆ιακήρυξη µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (στο πεδίο
«Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί» µε A/A Συστήµατος: α/α 178921 ενώ δηµοσιεύεται και στην
ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. (Α∆Α: 63ΛΧ465ΧΘΞ-Υ2Ε)
Πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών,
καθηµερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).
Ηµεροµηνία αποστολής στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 13-12-2022

Η Προϊσταµένη
∆/νσης Οικονοµικού & Εφοδιασµού

Ε.ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ